Gå til hovedteksten Gå til nyheter Gå til bunnteksten

Forskning og utvikling

Forskning

Målet er gjennom forskningsprosjekter å fremskaffe ny kunnskap eller å bidra til å bygge opp kompetanse som kan fremskaffe kunnskap, som direkte eller indirekte kan være til beste for stiftelsens målgruppe.

Dette gjelder kunnskaper som kan ha betydning for helse og funksjon, men også for sosiale kår og livssituasjon for målgruppen. 

Linker til:

Utlysing av forskningsmidler 2017. Søknadsfrist 1.9.17.

Forskningsmidler fra Stiftelsen Sophies Minde. Retningslinjer for søknader, behandling og oppfølging. 

Tildelte midler til forskning 2016.

Av 12 søknader på tilsammen 26,7 mill. kroner ble det innvilget kr. 7 980 000 til følgende institusjoner og prosjekt:

  • Høysk. i Oslo og Akershus—«Å bli voksen: Ung med fysisk funksjons-nedsettelse i overgang til voksenlivet» - kr. 1 6 80 000.
     
  • Høysk. i Oslo og Akershus – «Habiliteringsforløp for førskolebarn med CP i et utviklingsøkologisk perspektiv» - kr2 100 000.
  • OUS, Rikshospitalet – «Fysisk aktivitet, motoriske ferdigheter, lungefunksjon og livskvalitet hos barn operert for alvorlige rygglidelser» - kr. 2 100 000
  • Vestre Viken HF – «Dystrofia myotonica 1: Mekanismer,forløp og optimalisering av utvikling» - kr. 2 100 000

Oversikt over forskningsprosjekter det er gitt bevilgninger til.

Utvikling og dokumentasjon

Med utvikling menes her for eksempel prosjekter som har til hensikt å utvikle behandlings- og aktivitets-hjelpemidler, behandlingstiltak/-opplegg og kunnskap som kommer målgruppen til nytte.

Med dokumentasjon menes utrednings- og dokumentasjonsprosjekter som gir kunnskap som kan forbedre bevegelseshemmedes situasjon i samfunnet.

Linker til:

Utlysing av midler til utvikling og dokumentasjon 2017. Søknadsfrist 1.9.17.

Utviklings og dokumentasjonsmidler fra Stiftelsen Sophies Minde. Retningslinjer for søknader, behandling og oppfølging.

Tildelte midler til utvikling og dokumentasjon 2016.

 Av 6 søknader på til sammen 8,8, mill. kroner ble det innvilget               kr. 682 000 fordelt på følgende 3 prosjekt:
• OUS, Seksjon for fysioterapi: Revidering av "Fysioterapi etter benamputasjon". -  kr. 200 000.
• Sunnaasstiftelsen:CAMP SPINAL H2O -  kr. 200 000.
• Sunnaas sykehus: SunArm - Kinematisk analyse av over-ekstremiteter – fra forskning til klinisk praksis - kr. 282 000.

Oversikt over utviklingsprosjekter det er gitt bevilgninger til.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stiftelsens standard kontrakt.

 

 

Share on FacebookShare on Twitter
Bilde

 

Aktuelle saker

15.5.17: Forskning, utvikling og dokumentasjon: Utlysning av midler for 2017, se under fanen Forskning og utvikling.

24.4.17: Stipend: Utlysing av midler for studieåret 2017/18, se under fanen Utdanning.

24.4.17: Kultur, idretts- og fritidstiltak. Utlysing av midler for 2017.se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.

14.12.16: Forskning: Styret bevilget kr. 7 980 000 til 4 prosjekt av 12 søknader på tilsammen 26,7 mill. kroner, jf. under fanen Forskning og utdanning.

9.11.16: Utvikling og dokumentasjon: Styret bevilget kr. 682 000 til 3 av 6 søknader på til sammen 8,8 mill. kroner, jf. under fanen Forskning og utvikling.

9.11.16: Stipendmidler: Styret innvilget stipend for 2016/17 til 22 av 28 søkere med tilsammen kr. 456 500, jf. under fanen Utdanning.

27.9.16: Kultur-, idretts- og fritidstiltak: Styret innvilget midler for 2016, se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.